Toekomstige Generatie Denken

Introductie

In deze “functie 3” exploratie gaan we op zoek naar de waarde van toekomstgericht denken voor de SVB. Door verantwoordelijkheid te nemen voor onze huidige acties en beslissingen, kunnen we een duurzame wereld creëren voor toekomstige generaties. We willen onderzoeken hoe we toekomstgericht denken kunnen integreren in onze bedrijfsstrategieën, zodat we op de lange termijn voorbereid zijn op veranderingen in technologie en marktontwikkelingen.

Het is van cruciaal belang dat mogelijke duurzame alternatieven zowel qua inhoud als qua vorm aanvaardbaar, levensvatbaar en houdbaar zijn voor ons allemaal. Als dit niet het geval is, zullen ze op de lange termijn geen kans krijgen om succesvol toegepast te worden en zullen ze niet leiden tot de gewenste veranderingen die we nodig hebben om een duurzame toekomst te creëren. Daarom is het belangrijk om iedereen de kans te geven om betrokken te raken en bij te dragen aan het definiëren en ontwikkelen van toekomstperspectieven.

Wat houdt toekomstgericht denken in?

Toekomstgericht denken is een belangrijk onderdeel van het creëren van een duurzame wereld. Het houdt in dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze huidige acties en beslissingen, zodat toekomstige generaties veilig en gezond kunnen leven. Door ons te richten op het verminderen van de negatieve impact die we nu hebben, kunnen we een duurzame toekomst creëren. Laten we samenwerken om de wereld van morgen veilig te stellen voor de generaties die nog komen.

Waarom is toekomstgericht denken belangrijk voor de SVB?

Het is steeds belangrijker om vooruit te denken in de wereld van vandaag, ook voor de SVB. Door op de lange termijn te kijken, kan de SVB zich voorbereiden op veranderingen in technologie en marktontwikkelingen en zo succesvol blijven. Ook trekt deze manier van denken toptalent aan dat wil werken voor een bedrijf dat zich richt op de toekomst en duurzaamheid. Toekomstgericht denken is dus geen modewoord, maar een cruciale mindset voor elk bedrijf dat in de toekomst wil blijven groeien.

Wat hebben we onderzocht

We hebben ons gericht op ‘Toekomstige generatie denken’ (TGD) in het kader van toekomstgericht denken. Simpel gezegd, gaat dit over hoe we vandaag beslissingen nemen die invloed hebben op de toekomst. Het gaat niet alleen om de huidige generaties, maar ook om toekomstige generaties die nog niet geboren zijn. We hebben gekeken hoe TGD waardevol kan zijn voor de SVB. We hebben gekeken naar bekende vormen van TGD, de factoren die daarbij belangrijk zijn, en naar wereldwijde toepassingen en goede voorbeelden. We hebben ook onderzocht hoe toekomstige generaties anders denken en waarom TGD belangrijk is. Tot slot hebben we gekeken naar TGD-thema’s die relevant zijn voor de SVB.

Hoe hebben we dat gedaan

Om een beter begrip van het thema ‘Toekomstige generatie denken’ te krijgen, zijn we gestart met desk research. De verkregen inzichten uit bestaande literatuur, onderzoeken en informatie hebben we vervolgens geplot op de assen van de veranderredenering: wat, hoe, wie, waarom en waartoe?

Op basis van deze perspectieven hebben we interviews ontworpen en zowel interne SVB-medewerkers als externe TGD-experts uitgenodigd. We hebben in totaal 7 respondenten geïnterviewd, waaronder bijvoorbeeld de voorzitter van het SER Jongerenplatform en de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige generaties. De resultaten van de interviews zijn zorgvuldig verwerkt in onder andere een praatplaat, waarmee we de volgende exploratiefase zijn gestart.

In de laatste fase van het exploratieproces hebben alle onderzoeksresultaten geleid tot zeven heldere inzichten met betrekking tot het thema ‘Toekomstige generatie denken’. Voorbeelden van deze inzichten zijn: ‘Niet geïnstitutionaliseerd betekent dat je enkel wortels tot je beschikking hebt en geen stok’ en ‘De mensen die dingen in beweging zetten, doen dat vanuit persoonlijke overtuiging.’ Deze zeven inzichten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van vijf conceptkaarten. Het doel van de conceptkaarten was om te onderzoeken hoe dit thema relevant kan zijn voor de SVB. We hebben dit getoetst tijdens een consultatiesessie met een diverse groep SVB-medewerkers. Tijdens deze sessie hebben we onder andere de concepten ‘Schaduw directie’ en ‘Kunst als eye opener’ aan hen voorgelegd. Deze sessie heeft veel inspiratie en interessante gesprekken opgeleverd.

Wat zijn onze conclusies

“Het is vreemd dat we laptops blokkeren als ze niet up-to-date zijn, maar dat doen we niet met mensen. Er mag minder vrijblijvendheid zijn.”

De deelnemers aan de sessie reageerden positief op de conceptkaarten. Ze zagen ‘Toekomstige generatie denken’ als een uitdaging in de organisatie en zagen mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Op basis van de input concludeerden we dat er veel potentie is om dit thema in de organisatie te integreren. We zien mogelijkheden om een schaduw directie op te zetten om de stem van toekomstige generaties te laten horen, of bijvoorbeeld een werkgeversplatform te ontwikkelen om medewerkers bewust te houden van dit thema.

Wat gaan we hiermee doen

We hebben onze inzichten en leerpunten gedeeld met onze collega’s. Deze inzichten creëren nieuwe kansen, die we zullen benutten zodra ze zich voordoen. We blijven de opgedane kennis delen en toepassen wanneer mogelijk. Als er een gelegenheid of klant is waarvoor we een conceptkaart kunnen gebruiken, zullen we dat doen. Maar voor nu eindigt deze verkenning.

Heb je waardevolle contacten om dit thema TGD samen op te pakken, dan horen we het graag.

Deel dit artikel
De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.